องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
สภา อบต.

 
 

นายสุรศักดิ์ พิทักษ์ราษฎร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 เบอร์โทร 087-015-5994


นายบุญมี วงค์ภักดี
นายทัยเทพ ธูปทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 เบอร์โทร 080-691-1327 เบอร์โทร 085-496-9749


นายสมชาย ดอนทอง
นายสนิท ภูเดช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
เบอร์โทร 089-538-7282
เบอร์โทร 086-014-5057


นายอุเทน ศรีสอาด
นางสุทิน มาสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
เบอร์โทร 084-867-5930  เบอร์โทร 062-336-5428


นายสุรศักดิ์ พิทักษ์ราษฎร์
นายกรกฎ กลสรร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
  เบอร์โทร 087-015-5994 เบอร์โทร 064-747-0717

นายบุญมี วงค์ภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
เบอร์โทร 080-691-1327