องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
สำนักปลัด

นางพิศมัย   เบ้าคำภา

หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวพรไพรฑูรย์  ศรีบุญเรือง

นางสาวอุษา สุวรรณชาติ

นางสาวณัฐนภัทร์  สืบปรุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นิติกรปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคล

-ว่าง- นางโสภิษฐ์  นาลา นายสาคร นวลปืน
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ นักการภารโรง
-ว่าง-

-ว่าง-

นายสายชล บางกุ้ง

แม่ครัว

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

นายไวพจน์ คงเค็ด
นายประภาส อุปชา
นายสุริยา แม้นชน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)

นายประทีป อุกวงษ์
นายกฤษณะ บุญเรือง
 (ว่าง)
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ