องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
กองคลัง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
นางสาวฐายิกา  วงษ์ศรีสุข    นางสาวสุธิชา  ผิวรัตน์
 นักวิชาการเงินและบัญชี      นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
 
 
- รอบันทึกข้อมูล - - ว่าง - - ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

   
- ว่าง - นางสาวปวีณา บัวสอน    นางสาวสมพิศ ศรีสอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
  นางสาวปานทิพย์ เตชะดี    
   พนักงานจัดมาตรวัดน้ำ