องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ว่าง)


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     
  นางสาวสมลักษณ์ ครองบุญ      
  นักวิชาการศึกษา    
     
นางสาววีรญา   ตาลน้อย   นางมัณฑนา  ภิรมยา  นางจันทนา   เขียนวงษ์
 ครู ครู ครู
     
 นางสาวสุปราณี   นาคสุข นางสาวจีรวรรณ   ทนงค์รบ    นางสุจิตรา  สืบจันทร์
ครู ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
  นางสาวฤดี  แย้มกลิ่น   
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี