องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ว่าง)


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     
  นางสาวสมลักษณ์ ครองบุญ      
  นักวิชาการศึกษา    
     
นางสาววีรญา   ตาลน้อย   นางมัณฑนา  ภิรมยา  นางจันทนา   เขียนวงษ์
 ครู ครู ครู
     
 นางสาวสุปราณี   นาคสุข นางสาวจีรวรรณ   ทนงค์รบ    นางสุจิตรา  สืบจันทร์
ครู ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
  นางสาวฤดี  แย้มกลิ่น   
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี