องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายทัยเทพ ธูปทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 เบอร์โทร 085-496-9749
 
นางสุมาลี คูศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 081-983-8518
 
 
นางพิศมัย   เบ้าคำภา

-ว่าง-

นายปุญญาธร เกษมกุลพณิช

หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
-ว่าง-
 -ว่าง-
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม