องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

 
-ว่าง-
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


 นายพลกฤต  สุขเกษม

 หน.ฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

 นางสาววิลามล  หอมหวน

 นักพัฒนาชุมชน

นางกัลยกร แก้วคำศรี

นางสาวปาริชาติ สมบัติวงศ์

 นางสาวสุภาพร  ตาลน้อย

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน