องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

                        1.1  เกษตรกรรม  ทำนา  ทำไร่  ทำสวน 

                        1.2   เลี้ยงสัตว์

                        1.3   รับจ้าง

                        1.4   ค้าขาย

หน่วยงานธุรกิจในเขต

                        2.1  โรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท  ปราจีน  เลอเธอร์   จำกัด                                            ตั้งอยู่หมู่ที่  2

บริษัท  แกรนเดอร์ไฟเบอร์  จำกัด                                           ตั้งอยู่หมู่ที่  2

โรงงานหล่อหลอมทองเหลือง   จำนวน  2  โรง                           ตั้งอยู่หมู่ที่  3

โรงงานหล่อหลอมอลูมิเนียมและทองเหลือง  2 โรง                      ตั้งอยู่หมู่ที่  3

บริษัท  ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์  จำกัด                                          ตั้งอยู่หมู่ที่  4

                                    บริษัท  เอส  วี  เท็กซ์   จำกัด                                                ตั้งอยู่หมู่ที่  4           

บริษัท  บอรอน  จำกัด                                                         ตั้งอยู่หมู่ที่  5