องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

การศึกษา

1.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่

โรงเรียนบ้านวังขอน                                    ตั้งอยู่หมู่ที่  2

                                          โรงเรียนบ้านวังทะลุ                                    ตั้งอยู่หมู่ที่  3

                                          โรงเรียนบ้านประพาส                                 ตั้งอยู่หมู่ที่  4

            1.2  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง   ได้แก่

                                          โรงเรียนบ้านวังขอน                                    ตั้งอยู่หมู่ที่  2

                                          โรงเรียนบ้านวังทะลุ                                                ตั้งอยู่หมู่ที่  3

                                          โรงเรียนบ้านประพาส                                 ตั้งอยู่หมู่ที่  4

      1.3  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   จำนวน   3  แห่ง  ได้แก่

                                          โรงเรียนบ้านวังทะลุ                                                ตั้งอยู่หมู่ที่  3

                                          โรงเรียนบ้านประพาส                                 ตั้งอยู่หมู่ที่  4

                                          โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม                      ตั้งอยู่หมู่ที่  7

                 

การศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีวัด  จำนวน  4  แห่ง

                                    1.  วัดแสงจันทร์                                        ตั้งอยู่หมู่ที่  2

                                    2.  วัดใหม่นาบุญ                                       ตั้งอยู่หมู่ที่  3

                                    3.  วัดสุทธิธรรม                                         ตั้งอยู่หมู่ที่  4

                                    4.  วัดทุ่งประพาส                                      ตั้งอยู่หมู่ที่  5

 

            การสาธารณสุข           

                        1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรั้ง                 ตั้งอยู่หมู่ที่  5

                        2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรอกสมบูรณ์          ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์                                                                                 

3.  คลินิก     1    แห่ง                               

1.  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    2   แห่ง

2.  อัตราการมีใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ   100%

            ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จำนวน  99  คน