องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

                        1.1  ถนนหลัก   5  สาย  เป็นถนนลาดยางตลอดสาย  ได้แก่

                                ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304  (ฉะเชิงเทรากบินทร์บุรี)

                                ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3079  (คลองรั้งพญาจ่าย)

                                ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3023  (วังขอนหนองแฟบ)

                                ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3023  (ทุ่งประพาสหนองกระโพก)

                                ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 359  (เขาหินซ้อนสระแก้ว)

                        1.2  ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง  จำนวน  34  สาย 

                                    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    จำนวน   19  สาย

                                    ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นลาดยาง  จำนวน   5  สาย

                                    สะพานข้ามคลอง  จำนวน    1      แห่ง

 

            การโทรคมนาคม

                        ตู้โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน  จำนวน   4     แห่ง

 

            การไฟฟ้า

                        1.1  สำนักงานการไฟฟ้าย่อยอำเภอศรีมหาโพธิ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  บ้านคลองรั้ง

                        1.2  พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ มีไฟฟ้าครบ  7 หมู่บ้าน

 

            แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

                        1.1   ลำน้ำ  ลำห้วย  จำนวน  4   สาย  ได้แก่

                                    คลองโคกขวาง                  ตั้งอยู่หมู่ที่  1

                                    คลองวังขอน                     ตั้งอยู่หมู่ที่  2

                                    คลองวังทะลุ                     ตั้งอยู่หมู่ที่  3

                                    คลองคลองประดู่               ตั้งอยู่หมู่ที่  5

                        1.2   บึง  หนองและอื่นๆ  จำนวน  8  แห่ง  ได้แก่

                                    หนองช้างตาย                   ตั้งอยู่หมู่ที่  1        (เทศบาลกรอกสมบูรณ์)

                                    หนองไผ่ล้อม                    ตั้งอยู่หมู่ที่  2

                                    หนองไม้แดง                     ตั้งอยู่หมู่ที่  1        (เทศบาลกรอกสมบูรณ์)

                                    หนองพญาจ่าย                  ตั้งอยู่หมู่ที่  7

                                    สระน้ำหนองแฟบ              ตั้งอยู่หมู่ที่  4

                                    สระน้ำระเบาะนา               ตั้งอยู่หมู่ที่  4

                                    สระน้ำประดู่                     ตั้งอยู่หมู่ที่  5                                                       

                                    สระน้ำทุ่งประพาส ตั้งอยู่หมู่ที่  5

 

            แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                        1.  ฝาย  จำนวน      12     แห่ง 

                        2.  บ่อบาดาล       จำนวน       18       แห่ง

                        3.  บ่อน้ำตื้น         จำนวน       35     แห่ง   

                        4.  การประปา  มีระบบประปาหมู่บ้านจำนวน  13  แห่ง  ได้แก่

                                    1.  ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  สร้างโดย  กรมทรัพยากรธรณี

                                    2.  ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  2  สร้างโดย  กรมทรัพยากรธรณี

                                    3.  ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  2  สร้างโดย  กรมทรัพยากรธรณี

                                    4.  ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  2  สร้างโดย  กรมทรัพยากรธรณี

                                    5.  ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  2  สร้างโดย  กรมทรัพยากรธรณี

                                    6.  ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  3  สร้างโดย  กรมอนามัย

                                    7.  ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  สร้างโดย  กรมทรัพยากรธรณี

                                    8.   ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  สร้างโดย  กรมโยธาธิการ

                                    9.   ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  5  สร้างโดย  กรมโยธาธิการ

                                    10.  ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  5  สร้างโดย  กรมทรัพยากรธรณี

                                    11.  ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  6  สร้างโดย  กรมทรัพยากรธรณี

                                          ระบบประปาหมู่บ้านทั้ง 11  แห่ง บริหารงานโดย  คณะกรรมการหมู่บ้าน

                                    มีระบบประปา อบต.  จำนวน  3  แห่ง   ได้แก่

                                    1.  ระบบประปาทุ่งประพาส   หมู่ที่  5  สร้างโดย  กรมทรัพยากรธรณี

                                    2.  ระบบประปาเขากระท้อน  หมู่ที่  7  ใช้แบบกรมโยธาธิการ

                                    3.  ระบบประปาหนองแฟบ-ระเบาะนา  หมู่ 4  ,หมู่ 5  ใช้แบบกรมทรัพยากรธรณี

                                    ระบบประปาทั้ง  3  แห่งบริหารงานโดย องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์