องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงาน

 

นายพีรมิตร สัมฤทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

 

            คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์  ได้วางนโยบายในการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตำบล  โดยยึดหลักการพัฒนาทุกๆด้าน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  การบริหารงานจะยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  อันประกอบด้วย

            1.  หลักนิติธรรม  ได้แก่  การตรากฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับต่างๆ  ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 34  กล่าวคือ  ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาให้ความเห็น  และให้ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้าย  ขณะเดียวกันเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนด้วย

            2.  หลักคุณธรรม  ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนสังคม  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกัน

            3.  หลักความโปร่งใส   มีการทำงานที่สามารถเปิดเผยได้  ตรวจสอบได้และมีความโปร่งใส มีการปฏิบัติตาม  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในแผนพัฒนาประกาศให้ประชาชนท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน  ตลอดจนมีความโปร่งใสในขั้นตอนการนำแผนไปปฏิบัติ

            4.  มีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้  ร่วมเสนอปัญหา  ความต้องการของชุมชน  ร่วมตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนา  โดยการนำแผนชุมชนที่ชุมชนร่วมกันคิดมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนา

            5.  หลักความรับผิดชอบ  ตระหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในท้องถิ่นที่เลือกตนเข้ามาเป็นผู้บริหาร  มีความกระตือรือร้นที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน  ได้แก่  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและรับฟังปัญหา  ความต้องการจากชุมชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ  ในองค์การบริหารส่วนตำบล

            6.  หลักความคุ้มค่า  มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้ในการจัดทำแผนพัฒนาได้คำนึงถึงการจัดทำแผนพัฒนา/ โครงการที่สามารถบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากแผนงาน/โครงการนั้นในระยะยาวและคุ้มค่าต่อการดำเนินการ