วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2566
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ๑ มื้อ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อสำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ บ้านวังทะลุ บริเวณหน้าโรงงานไอศกรีมอร่อยจัง บรรจบถนนบ้านวังทะลุ ? หนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแสง บริเวณบ้านนางแววใจ สว่างศรี ถึงบริเวณเขตที่ดินนางสมนึก สร้อยไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปาจำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง